Avdelinger

Storebjørn

Storebjørn er ei småbarnsavdeling, hvor vi legger vekt på omsorg, trygghet og trivsel. Dette er grunnleggende for at barna skal tørre å ta nye utfordringer, og å opparbeide seg et godt selvbilde og god selvtillit.
Vi legger til rette for utfordringer for begge aldersgruppene, men vi leker, utforsker og bygger relasjoner til hverandre, på tvers av aldersgruppene også.
Vi har gode rutiner i hverdagen, men vi lar barna også barna få styre og bestemme hvordan dagen skal se ut. Altså tar vi på alvor og er lydhør for barnas interesser og behov.

 

Sirius 

Vi er opptatt av at barna skal få medbestemmelse i sin egen hverdag. Med det mener vi at barna skal være med på å medvirke og ha innflytelse på det som er viktig for dem i hverdagen.

Barna skal bli tatt på alvor, vi skal ha respekt for og lytte til hverandre.

Vi jobber med uteliv, vennskap og gode opplevelser. Alle skal ha noen å være sammen med hvis og når de ønsker det.

Sosial kompetanse spiller en sentral rolle her, barna lærer om blant annet; hvordan snakker vi med og til hverandre, deling, vente på tur, hva handlingene våre kan gjøre med andre m.m.

Vi er ei avdeling som er veldig mye ute og ute på tur.

Vi er flittige brukere av Lavvoen oppe hos Gutta på Skauen, Austad fjæra, Skogene i nærområdet, skiløypene ved Tromsøhallen og Charlottenlund.

Vi opplever at barna får brukt kreativiteten og fantasien sin i leken på en helt annen måte enn inne i barnehagen. Vi øver på å ta vare på tingene våre og passer på hverandre. Vi deler små og store øyeblikk med hverandre og vi ser at det bli et tettere samhold i gruppa når barna får leke og være ute på tur.

Vi har en spøkefull og harmonisk væremåte og dette gjenspeiler seg i barna, og som igjen smitter over på foreldre.

 

Polaric

På Polaric er vi opptatt av mangfold, akksept og toleranse. Vi jobber aktivt med
sosial kompetanse i hverdagen og har stort fokus på enkeltbarnets utvikling og styrking av dets ressurser. Dette samtidig som vi er opptatt av barn skal fungere godt i grupper med andre barn. Vi jobber utifra rammeplanens fagområder og barnehagens årsplan og har et bredt utvalg av aktiviteter, turer og planlagte prosjektarbeid som er alderstilpasset. Vi mener at utvikling av god selvfølelse og mestringsfølelse i et miljø med fokus på omsorg og læring er avgjørende for å kunne jobbe mot de mål vi har med arbeidet vårt. Vi har aldersblandet avdeling og er opptatt av at ungene lærer seg å vise omsorg for hverandre, hjelpsomhet og vise hensyn.

 

Pingus

Hos oss har vi trygghet og omsorg i fokus. Dette er grunnleggende for barns utvikling. Vi ønsker å gi barn utfordringer etter alders- og utviklingsnivå, og at alle skal oppleve mestring av nye ferdigheter og kunnskap. Dette er med på å øke selvtilliten og selvbildet til barnet.

For oss er det viktig å se hvert enkelt barn, slik at alle barn føler seg verdifull og respektert. Vi jobber for at alle barn skal føle tilhørighet på avdelingen, og ha respekt for at vi alle er forskjellige og har ulike behov.

I hverdagen jobber vi aktivt med sosial kompetanse, og vi har alderstilpassede aktiviteter, temaarbeid og turer gjennom hele året. Ved å jobbe med sosial kompetanse, ønsker vi å utvikle gode holdninger og verdier hos barna. Dette er en del av det viktige arbeidet vi har i forhold til å forebygge mobbing i barnehagen. Vi skal, sammen med barna, jobbe mot et felles mål,- nulltoleranse for mobbing.

Fokus på vennskap og gode relasjoner vil bidra til et varmt og inkluderende miljø. Leken er en viktig del av barns liv, og som vi er opptatt av å verne om. Lek gir glede og er lystbetont, samtidig som den er barns viktigste arena for læring. Vi ønsker å utvikle oss, og jobber i tråd med Norlandias identitet – Kunnskap og innovasjon. Barna er fremtiden- og vi trenger nysgjerrige, kreative og spørrende barn.

På Pingus har vi fokus på språkutvikling og språkstimulering, både i hverdagssituasjoner og i planlagte aktiviteter/samlinger. Et godt foreldresamarbeid er viktig for oss, slik at vi kan legge til rette for hvert enkelt barn på best mulig måte.

 

Tundra

På Tundra legger vi vekt på omsorg, trygghet og trivsel. Dette skal prege dagene på avdelingen og det skal blant annet komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning.

Avdelingen har en dagsrytme med faste rutiner, ting skjer til samme tid hver dag. En viss regelmessighet gir trygghet fordi barna vet hva som skal skje. Dette bidrar også til å fremme barns selvstendighet og utvikle begrep om tid. En fast dagsrytme betyr likevel ikke at hver dag nødvendigvis må være helt lik. Selv med noenlunde fast dagsrytme er det rom for ulike innspill.

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. På Tundra er språk en viktig del av hverdagen, og vi jobber aktivt med språket i de formelle og de uformelle lærings situasjonene i løpet av dagen. De voksne på avdelingen er bevisst sin rolle som språklige forbilder for barna.

Leken har en fremtredende plass på Tundra. Vi gir tid og rom for lek på avdelingen, for i lek legges grunnlaget for barns vennskap og trivsel, og i samhandling med andre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse.

En gjensidig og god dialog med foreldre/foresatte er helt nødvendig å gjøre hverdagen best mulig for barna. Dersom dere ønsker en prat med oss er det bare å ta kontakt så avtaler vi tid for dette.

 

Lillebjørn

På Lillebjørn er vi opptatt av barns lek, læring og utvikling. Vi gir tid og rom for leken som har en fremtredende plass i barns liv og som er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Vi er opptatt av barns medvirkning i barnehagens daglige virke og vi oppmuntrer aktivt til at barna skal få utrykke sine tanker og meninger. Barnas meninger og synspunkter vektlegges i samsvar med alder og modenhet.

Personalet på Lillebjørn er opptatt av å gi omsorg og trygghet for at barna skal utvikle god selvfølelse, troen på seg selv og andre og mestringsglede. Vi har fokus på enkeltbarnets behov og utvikling og forsterking av barnets ressurser. Vi jobber aktivt for å fremme vennskap og gode relasjoner med respekt for forskjellighet i barnegruppa og i barnehagen for øvrig.

Som «storbarnsavdeling» er vi opptatt av fremme økt selvstendighet og mestring og vi jobber aktivt med å forberede barna til skolestart i nært samarbeid med de andre avdelingene i barnehagen.

Lillebjørn er mye ute og på turer i nærmiljøet og i skogen. Vi ønsker å fremme interesse for naturen og for å bruke den som lekeplass og læringsarena. Vi legger til rette for variert fysisk aktivitet som fremmer grovmotoriske ferdigheter.