Fagområdene

I Rammeplan for barnehager er det satt opp 7 fagområder, som hvert dekker et vidt læringsfelt. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. For hvert område er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring og presisering av personalets ansvar.

I Isbjørnen barnehage jobber vi systematisk med fagområdene gjennom temaarbeid. Alle avdelinger jobber med samme tema, men på litt forskjellige måter. Dette for at barna skal få et tilrettelagt tema arbeid til deres alder og utvikling. 

Vi har en virskomhetsplan som forteller i grove trekk hva vi jobber med til enhver tid.

Fagområdene står i fokus i planlegging, gjennomføring og evaluering av temaarbeidet.

Uteliv er et fokusområde i Isbjørnen barnehage. Alle avdelinger er mye ut på tur og det legges tilrette for variert opplevelser ute i naturen.

Her har vi utdypet hva de forskjellige fagområdene betyr for oss og vi har knyttet det opp med temaet vårt "Byen vårres":

Kommunikasjon, språk og tekst 

Fagområdet sier at kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Barnehagen er en arena der vi bruker språket aktivt. I hverdagssituasjoner samtaler vi om det som skjer/ skal skje. Vi er bevisst på konkret benevning av gjenstander i hverdagssituasjoner. På samlinger synger vi sanger, bruker rim og regler, bevegelsesleker, fortellinger og høytlesning. I tillegg til dette snakker vi om ulike tema, og oppfordrer barna til og komme med egne synspunkter og meninger.

Vi voksne i barnehagen er opptatt av å være gode språklige rollemodeller, gode lyttere og samtalepartnere for barna, ved bruk av kroppsspråket og vårt verbale språk. Her oppfordrer vi barna til å bruke språket for og utrykke ulike følelser, og til konfliktløsning. Barna skal oppleve glede og trygghet ved og kommunisere på alle arenaer i barnehagen.

I den ukentlige skoleklubben skal barna bli fortrolige med tall og bokstaver, samt vi jobber med rim, regler og gjør oss kjent med engelske ord.

Vi bruker aktivt biblioteket både i Tromsdalen og inne i byen. Vi låner ulike bøker, drar på eventyrstunder. På denne måten ønsker vi og skape interesse for lesing og bøker. Bøkene er lett tilgjengelige på hver avdeling, vi leser, ser på bilder og samtaler om det vi ser og leser.

Kropp, bevegelse og helse

Fagområdet sier: Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslige aktiviteter lærer barn verden og seg selv og kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder.

I Isbjørnen barnehage er uteliv ett av våre satsningsområder. Vi går turer i nærmiljøet, skog og mark, og bruker naturen som lekeplass. Her legger vi til rette for ulike motoriske utfordringer, både i barnehagen og gymsalen. Vi ønsker også å gi barna erfaringer gjennom og bruke sansene sine aktivt. På den måten vil vi motivere til og lære om verden rundt seg, og få en større forståelse av verden gjennom konkrete erfaringer.

Selvstendighet ved påkledning er noe vi jobber aktivt med i barnehagen. Her er det viktig at barna får øve seg og kle på seg, både klær, sko og lignende. På denne måten vil barnet etter hvert bli kjent med hva det trenger og ha på seg i forhold til vær og vind, og kjenner selv hva som er ubehagelig/behagelig og ha på seg.

Vårt mål er å gi barna ett variert og godt mattilbud i barnehagen. Vi ønsker at barna skal lære seg at det er forskjell på fest og hverdagskost. I barnehagen har vi også høyt fokus på gode hygieniske rutiner ved måltidene. Det handler om god hygiene av vask av hender, ikke spise på kniven, slikke i pålegg og lignende.

Det er viktig for oss i barnehagen at barna utvikler ett godt og sunt forhold til egen kropp. Slik at barna da opplever mestringsfølelse og får god selvtillit, og troen på seg selv.

Vi har også fokus på at barna behøver og få kroppslige utfordringer, og at det er viktig at barna får hvile seg i løpet av dagen. Noen sover i vogn, andre har hviling, mens noen har rolige aktiviteter som å lese, perle og pusle.

Kunst, kultur og kreativitet

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.

Med bakgrunn i temaet ”Byen vårres”, drar vi på utflukter i nærområdet for å se og bli kjent med ulike former, byggestiler og teknikker. For eksempel Tromsø brua, Ishavskatedralen, Domkirka, Kinoen m.m.

Gjennom å besøke ulike kulturtilbud som er tilpasset de forskjellige aldersgruppene, gir vi barna mulighet til å uttrykke og utfolde seg kreativt gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Vi i barnehagen skal legge til rette for barns kreativitet, fantasi og skaperglede. Barna skal få styrke sin kulturelle identitet og sitt personlige uttrykk og oppleve at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.

Natur, miljø og teknikk

Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.

Barnehagens kjerneverdier som er uteliv, vennskap og gode opplevelser blir kommer godt fram her.

Uteliv for oss menes med at barna skal få lære å være ute uansett vær og vind. Alle skal få muligheten til å bli glade i å være ute og ute på tur! Vi bruker nærområdet vårt og Byen vår som arenaer for å være ute. Vi skal være kreative og bruke utetida også som en pedagogisk arena.

Barnehagen har mange flotte naturarenaer vi kan og benytter, deriblant Austad fjæra, Gammen på Håkøya, Telegraf bukta, skogene i nærheten av barnehagen og m.m. Vi har også et fantastisk tilbud og samarbeid med Gutta på skauen hvor vi har tilgang på lavvoen oppe i Tromsdalen.

Gjennom aktivt å bruke de tilbudene vi har, fremmer vi barns nysgjerrighet, utforskertrang, interesser og glede til å være mye ute og ute på tur. Barna skal få oppleve glede ved å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i natur og samspill i naturen.

Etikk, religion og filosofi

Fagområdet sier at barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.

Vi i Isbjørnen Barnehage er opptatt av at barna utvikler toleranse, aksept og respekt for alle mennesker. De bør ha kjennskap til at vårt samfunn er flerkulturelt og at det finnes mange måter å se verden på. De bør akseptere andres tro, samtidig som vi legger til rette for at de får filosofere og undre seg over det mangfoldet som finnes blant mennesker. Likeverd og solidaritet er noe vi ønsker å fremme hos barna ved å være gode forbilder som legger til rette for undring og refleksjon. Som en del av den norske kultur arven får barna kjennskap til høytider og tradisjoner.

Vi besøker kirken i høytidene, vi har samlingsstunder hvor vi samtaler med barna. Og vi skal femme gode holdninger og styrke den sosiale kompetansen

Nærmiljø og samfunn

Fagområdet omhandler at barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskapen om og tilknytning til blant annet lokalsamfunnet, natur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.

Vi vil at barna skal ha kjennskap og tilknytning til nærmiljøet sitt, og ha kunnskap om de severdighetene som finnes der. For å fremme deres kunnskap og interesse er vi opptatt av at barna har medvirkning i planlegging av aktiviteter, og temaer vi fordyper oss i.

Samefolkets dag, 17mai, påske er noen av de tradisjonene vi skal lære om. Barna får da blant annet være med i kirka, prøvetog og museet. Barna skal erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. At deres valg og handlinger kan påvirke dem selv og andre. Vi jobber for et inkluderende miljø som skal motvirke mobbing og rasisme.

Antall, rom og form

Fagområdet sier at barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.

Vi skal gi barnet mulighet til å oppleve glede over å utforske og leke med tall, former og mønster. Vi skal gi lære dem gode og anvendbare matematiske begreper. Barna skal få erfare ulike størrelser, former, mål og mengde gjennom å sortere og sammenligne.

For å oppnå dette jobber vi blant annet med og i prosjekter, smågrupper. Vi skal ha tall, bokstaver og ulike former tilgjengelig/synlig. Lek - konstruksjonslek. Spill, puslespill, konstruksjonsmateriell tilgjengelig. Matlaging (veiing/måling)

Førskoleklubb. Turer - oppleve terrenget og naturen (geometri).